Historik om Robertshöjds radhus

Byggår: 1961-62

Arkitekter: Arne Nygård och Poul Hultberg

Antal hus: 232 hus, 29 längor med 8 hus i varje

Fastigheternas tre huvudtyper: 85 kvm, 99 kvm och 115 kvm


”Poul Hultberg och Arne Nygård drev kontor tillsammans 1953–1960. Det är en period på gränsen mellan hantverk och storskaligt industriellt bygge, men fortfarande med tro på arkitektens kunskap och kontroll över detaljerna. Robertshöjd är en god företrädare för denna omsorgsfulla folkhemsarkitektur.”


Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, Chalmers

Inledning

2014 gjorde styrelsen tillsammans med Ylva Andersson en publikation om Robertshöjds radhus. Syftet är att beskriva områdets särart och karaktär. Här finns den nu digital att läsa eller ladda ner.Områdets varumärke

Robertshöjds radhusområde är, trots sin ålder, fortfarande välbevarat och enhetligt. Området finns med i Göteborgs stads bevarandeprogram för värdefulla kulturmiljöer.

Många väljer att flytta till Robertshöjds radhus för de kvalitéer som finns här i hus och landskap och upplever att ett välbevarat område är värdeskapande och attraktivt. Tillsammans kan vi alla bidra till att området behåller sin karaktär även på lång sikt.

Vårt område är unikt och vi skall vara stolta över våra hus och landskapet omkring.


Hus i natur

Intentioner för dem som planerade området var att skapa en bebyggelse i harmoni med det befintliga landskapet. Bebyggelsen har anpassats till landskapet genom att huslängorna har trappats för att följa topografin och genom att spara ursprunglig vegetation, främst de stora tallarna.


Rytm och repetition

Upprepning och rytm är en viktig grundtanke i områdets gestaltning och skapas genom återkommande element och detaljer som håller ihop området. 1960-talets arkitektur präglas av återhållsamhet och enkelhet. Våra hus är fina exempel på tidig 60-talsarkitektur där det finns en bra balans mellan rationalitet – upprepning av byggnadselement – och hantverk och genomritade detaljer – invändiga trappan, öppna spisen och plåtarbetena på förråd och plank.

Situationsplan från 1963 ur Byggnader i Göteborg — en guide till 1900-talsarkitektur.


Renovering och minsta möjliga förändring

Varje enskilt radhus är en viktig del av områdets sammanhängande helhet. Detta gäller både byggnader och landskap. Alla material, kulörer och detaljer är betydelsefulla för helhetsintrycket.

Vi bor tätt och varje förändring av hus och trädgård påverkar våra grannar och områdets sammanhållna karaktär. Vid renovering är en bra utgångspunkt att försöka behålla husens och områdets särart. Underhåll och bevara i första hand de befintliga materialen och i de fall de byts ut använd de lösningar som ursprungligen har använts. Många gånger är materialen i bättre skick än vad man tror. Att välja rätt kulör och rätt kulör på rätt plats och att alla väljer samma kulörer bidrar till att ge ett harmoniskt intryck.


Områdets särart — nätta dimensioner och specialritade detaljer

Få hus producerade på senare tid har så många speciella och genomritade detaljer som husen i vårt område. Skorstenar, rökrör, förrådstakens vita nätta plåtdetaljer, brevinkast, grindarnas specialritade handtag, entrétrappor, nockpannor på taken och pergolor är alla exempel på detta.

Detaljerna är viktiga och inte bara utseendemässigt värdefulla utan även kulturhistoriskt och ekonomiskt. Dimensionerna är nätta och fina som t ex den smala ”Björkekärrspanelen” och de vita plåtavtäckningarna på plank och förråd.


Gränderna

Plankens brunsvarta färg och plåtavtäckningens tunna vita linje håller ihop gränden och därför är det betydelsefullt att man håller fast vid detta utförande.

De vita grindarna markerar fastigheternas entréer i en återkommande rytm. Viktiga detaljer är takavvattningens vinklade plåt mot de smäckra vita stuprören, grindarnas handtag och brevinkast eller en enhetlig tanke kring nya brevlådor. Trädradens grönska i dubbelsidiga gränder skapar mjuk kontrast mot husens raka former och gör gränden mer inbjudande.


Trädgården

På trädgårdssidan är de smala förråden och de vitmålade pergolorna tongivande element som skapar en rytm i landskapet. Pergolan markerar den privata sfären i det öppna och fritt utformade trädgårdsrummet. Fritt växande buskar skapar avskildhet och grönska.

Uterum och även tak över pergola skall helst undvikas då de visuellt tar stor plats i trädgårdslandskapet och upprepningseffekten av de vita pergolorna går förlorad. Uppförande av uterum kräver bygglov. Väljer man att sätta tak över pergolan bör detta vara transparent och ofärgat.


Områdets byggnadsdelar

Tegelfasad

Fasaden är i rött tegel med ljusgrå fog.Fasaden är i rött tegel med ljusgrå fog. Vid en eventuell renovering av tegelfasaden använd bruk och tegelstenar av samma typ, struktur, kulör och utseende som befintligt. Det är viktigt både av tekniska och estetiska skäl.

Om det krävs byte av enskilda tegelstenar eller större ytor tar man lämpligen fram ett antal provstenar för att hitta rätt då det annars är stor risk att den renoverade ytan skiljer ut sig kraftigt.

Det tekniska utförandet är också viktig för slutresultatet.

Vid val av fog bör man välja samma typ av bruk då olika sorters bruk har olika egenskaper och åldras på olika sätt. Kulören, ljusgrå, bör ansluta så nära som möjligt till befintlig då fasaden annars lätt ser fläckig ut, titta på fogprover och stäm av. Anlita certifierade hantverkare för utförandet av arbetet.

Träpanel

Träpanelen på förråd, plank, gavelspetsar samt panel på fasad mellan tegel och takfot kallas i området för “Björkekärrspanel”. Panelen är en smal dubbelfasspont med dimensionerna 61 mm bred och 21 mm tjock. Många snickare och brädgårdar kan ta fram panelen.

Kulör: Brunsvart 517, Nordsjö Tinova V+ transparent lasyr alternativt transparent lasyrfärg av annat fabrikat men då i samma NCS-kulör.

Vita detaljer

De vita detaljerna kontrasterar mot grönskan och de mörkare fasaderna. Grindar, entrédörrar, fönsterpartier, räcken till franskabalkonger, skärmtak, takfötter, taksprång, takfönster, vindskivor, pergolor, smide (stolpar och plank) och plåtdetaljer så som skorstenar, krönplåtar, fönsterbleck mm målas i kulör: Vit, NCS S 0502-Y.

Takmaterial och plåtarbeten på huvudbyggnader och förråd

Tegeltak har generellt lika lång eller längre livslängd än husen. De bör bevaras av både kulturhistoriska, ekologiska och ekonomiska skäl. De är tak av hög kvalitet med kulturhistoriska värden som åldras vackert. Återanvänd befintliga tegelpannor vid renovering av tak och komplettera med tegelpannor lika befintliga. Tänk särskilt på att ta tillvara de unika nockpannorna.

Förrådstaken bör vara täckta med svart ”takpapp”. Materialet har utvecklats mycket sedan husen byggdes och är numera inte papp utan tätskiktssystem med lång hållbarhet. Det förekommer i området att papptak har ersatts med bandtäckt plåt. Plåttak kräver också på sikt underhåll såsom ommålning och ev. rostborttagning. Papptak har fördelar som t ex att det är mindre halt och är tystare vid regn. Livslängden på dessa material är ungefär lika lång.

Plåtdetaljer som skorstenar, skärmtak över entréer, krönplåtar på plank och avvattning från förrådstak bör främst underhållasoch renoveras. Om man behöver ersätta gammalt plåtarbete med nytt så använd ursprungsritningar och bevara befintligt utseende. Anlita skickliga plåtslagare med kunnighet både avseende teknik och kulturvärde.

En certifierad takentreprenör som noga dokumenterar sitt arbete rekommenderas. Ett arbete som gjorts efter leverantörens anvisningar och dokumenterats kan ge längre garanti.

Plåtdetaljer målas med kulör vit, NCS S 0502-Y.

Fönsterpartier och fogar

Indelningen av fönstren bör alltid vara lika ursprunglig indelning vid eventuellt fönsterbyte. Som tidigare beskrivits i texten är rytm och återkommande element mycket viktiga för helhetsintrycket och därmed också fönstrens indelning. Fönstren är en viktig del av fasaden och fasaden delar man med sina grannar i längan. Här blir det särskilt tydligt att det inte bara är den egna fastigheten som påverkas.

Fönster, partier, dörrar och räcken vid fönsterdörrar målas vita, NCS S 0502-Y.

Det 50 år gamla virket i fönstren är överlag av god kvalitet vilket gör fönstren värda att renovera och ta tillvara. Gamla fönster som underhålls kan hålla lika länge eller längre än nya.

Fönsterhantverkare är specialister på att ta hand om gamla fönster med större renoveringsbehov och tar hand om fönstrets alla delar.

Mjukfogen mellan fönster och tegel har sett sina bästa dagar och har torkat ut och i många fall börjat spricka. Fogen innehåller asbest vilket innebär att man skall iaktta speciella åtgärder vid rivning. Mer info kan fås från kommunens kretsloppskontor.

Med tanke på täthet och utseende använd en certifierad fogentreprenör (bör vara medlem i Svenska Fogentreprenörers Riksförbund).

Stäm av färgen (ljust grå nära vit) mot befintlig fog, be att få titta på fogprover att jämföra med.

Takavvattning

Varje fastighetsägare har ansvar för sina hängrännor, d.v.s. de som löper horisontellt med taket. Stuprören är samfällighetens ansvar.

Hängrännorna bör liksom stuprören, av estetiska och tekniska skäl, vara av koppar. När olika metaller kommer i kontakt med varandra i fuktig miljö finns risk att den minst ädla metallen korroderar. En stålränna monterad mot ränna och stuprör av koppar kan alltså korrodera snabbare.

Grönytor

De som planerade området hade intentionen att skapa en bebyggelse i harmoni med ursprungligt landskap och vegetation. Befintliga träd har mycket medvetet sparats och gjort området omväxlande, livfullt och vackert.

De stora träden ger området en karaktär som är angelägen att bevara, speciellt de stora tallarna är ett signum för området. Tallarnas rötter samverkar med varandra vilket gör att om man tar ner ett träd så påverkas intilliggande träd. Tallen växer långsamt och är svår att återetablera.

Så tänk på att träden påverkar inte bara den enskildes trädgård utan hela området.

Trädgårdssidans träd och grönska

Ursprungstanken med våra trädgårdar var att de skall vara en sammanhängande grönyta. Fristående buskar och träd förstärker denna tanke. För att bibehålla denna intention bör staket eller häckar i gränsen mellan fastigheterna undvikas. Undantaget är fastigheter som gränsar mot gata och trottoar.

Entréträden i gränderna

Entréträden i gränderna är viktiga för helhetsintrycket och utgör en fin kontrast mot husen och planken.

Gränder med motstående entréer har eller har haft en trädrad och varje gränd hade ursprungligen sitt speciella grändträd. Dock har många av träden av olika skäl efter 50 år nått sin fulla livslängd. För att bibehålla gaturummets karaktär bör utgående träd ersättas med nya.

Gå gärna samman, byt ut träden grändvis och enas om en art per gränd för ett sammanhållet uttryck. Välj träd av mindre art för att undvika beskärning i möjligaste mån.

Ett träd som planterats med rätt förutsättningar kan ha en lång livslängd och är en god investering. Anlita en entreprenör eller en plantskola med kunskap om storlek på planteringsgrop, jordtyp, stamomfång och höjd, trädstöd och uppbindning.

Växtval, utvecklings- och skötselplan

Ett skötselprogram för grönytorna i området finns framtaget med rekommendationer på bl a lämpliga grändträd och häckar mm.

Ritningar

Ritningar finns på det mesta över ursprungligt utförande, även på detaljer som plåtarbeten, grind och grindbeslag, pergola mm.

Använd ursprungsritningar, plan-, detalj-, konstruktions-, vvs och elritningar, vid utförande av underhåll och renovering och även vid prisförfrågan. Har man en ritning så blir det tydligt vad som skall göras, hur det skall göras och se ut. Det blir också tydligt vad det är en hantverkare skall lämna pris på.

Tveka inte att ta kontakt med styrelsen som kan hjälpa till eller hänvisa vidare.