Hus i natur

De 29 radhuslängorna i vårt område byggdes 1961-1962 efter ritningar av arkitekterna Arne Nygård och Poul Hultberg. Redan under byggandet bildades en ekonomisk förening för att förvalta fjärrvärmeanläggningen, gemensamma ytor och annat av gemensamt intresse.

Läs mer om vår historia -->
Styrelsen

Styrelsen har sju ordinarie medlemmar och två suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsstämman som hålls i april månad. Styrelsen förvaltar samfälligheterna och föreningens tillgångar och för förteckning över fastigheterna och deras ägare.

Du kan kontakta styrelsen genom att skicka ett meddelande till styrelsen@robertshojd.se eller genom att ringa till någon av ledamöterna.

Styrelsens arbete regleras strikt av samfällighetslagen, förrättningen och föreningens stadgar. Detta innebär kortfattat att styrelsen endast kan behandla och agera på ärenden som berör våra gemensamhetsanläggningar. Allt som berör kommunens mark, eller de privata fastigheterna, är utanför vårt mandat.

Protokoll Årsmöte 2021

 • 30 april

Här kan ni läsa protokollet från årsmötet 2021 04 21.

Vi välkomnar Lars Lindfors som ny ledamot!

Styrelsen består nu av:
Angelica Petras, Lena Munro, Daniel Eriksson, Erik Berglund, Oskar Funnemark,
Elin Vennerbring, Lars Lindfors, Lina Hansson & Christina Elbing.

Ni når oss enklast genom att maila: styrelsen&robertshojd.se

Styrelseledamöter 2021/2022

Angelica Petras

Ordförande

Blacktjärnsgatan 1F

tel: 0707-782 919

Oskar Funnemark

Kassör

Ormebäcksgatan 11B

tel: 0707-131 896

Erik Berglund

Värmeansvarig

Blacktjärnsgatan 4E

tel: 0727-092 030

Lena Munro

Grönytor & VA (Vatten)

Råbäcksgatan 1F

tel: 0730-512 868

Daniel Eriksson

Grönytor

Blacktjärnsgatan 8B

tel: 0707-329 330

Christina Elbing

Parkeringar

Ormebäcksgatan 9G

tel: 0705-314 040

Lina Hansson,

Sekreterare

Blacktjärnsgatan 3B

tel: 0707-974 796

Lars Lindfors

Vice Kassör

Råbäcksgatan 1G

tel: 0736-324 222

Elin N Vennerbring

Webb & kommunikation

Blacktjärnsgatan 6E

tel: 0702-237 312


FAQ

Vad går medlemsavgiften till?

De två dominerande kostnadsposterna är fjärrvärme och vatten. Fjärrvärmen utgör drygt 60% av föreningens totala budget och vatten utgör 17%.

De två största kostnadsposterna därefter är:

 • Kontraktsskötsel - d.v.s. snöröjning, skötsel av gräs, buskar och träd på våra gemensamma ytor m.m.

 • Redovisningstjänster - fakturering av kvartalsavgifter m.m.

Därutöver tillkommer en rad mindre underhållsposter för olika typer av reparationer.

Vad ansvarar styrelsen för?

Styrelsen driver Samfällighetsföreningens arbete enligt Förättningsbeslutet samt beslut från årsmötet. Styrelsen har inga skyldigheter eller befogenheter utöver detta.

Vilka gemensamhetsanläggningar ansvarar samfällighetsföreningen för?

Samfällighetsföreningen förvaltar åtta gemensamhetsanläggningar, men bara två av dessa berör alla husägare. Anläggningar 3-8 utgörs av de fem förbindelsegångar som går mellan vissa radhuslängors baksidor.


Gemensamhetsanläggning 1

(utgörs av anläggningar vars kostnader delas lika mellan alla fastighetsägare)

 • Parkeringsytor

 • Grönområden

 • Kallvattenledningar med vattenmätarbrunnar och varmvattenledningar

 • Spillvattenledningar med brunnar

 • Dagvattenledningar med brunnar, inklusive dräneringsledningar och stuprör


Gemensamhetsanläggning 2

(utgörs av anläggningar vars kostnader fördelas proportionerligt efter husens storlek)

 • Värmekulvertar (fjärrvärmeledningar) med brunnar

 • Installation i undercentral

 • Utrymmen för undercentral

Vad säger Lantmäteriförrättningen?

Lantmäteriförrättningen som beskriver våra gemensamhetsanläggningar, vad de består av, regler och andelstal.

Robertshöjds Samfällighetsförening förrättningsbeslut


Årsmöten

Stadgar

Cirkulär

Vårt nyhetsbrev delas ut i din brevlådan 4 gånger per år.


Historia

”Poul Hultberg och Arne Nygård drev kontor tillsammans 1953–1960. Det är en period på gränsen mellan hantverk och storskaligt industriellt bygge, men fortfarande med tro på arkitektens kunskap och kontroll över detaljerna. Robertshöjd är en god företrädare för denna omsorgsfulla folkhemsarkitektur.”

Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, Chalmers