Rekommendationer

Rekommendationen är att bevara de ursprungliga lösningarna i alla delar från de stora dragen till de små detaljerna.

Roberthöjds Samfällighetsförening tillhör Göteborg stads bevarandeprogram (Sävenäs 47:E) vilket bland annat innebär restriktioner för ingrepp på fasad, utformning av fönster etc.

Mer om bevarandeprogram -->

Detaljplan Sävenäs, radhus inom Robertshöjd

17 maj

Här finns detaljplanen över vårt område.

Detaljplan Robertshöjd.pdf

Dränering

Som fastighetsägare skall du informera styrelsen om du har för avsikt att förbättra dräneringen och koppla på denna på befintlig brunn (som samfälligheten ansvarar för).

Viktigt att brunnar hålls fria och att det inte sker åverkan på dessa.

Elskåpen

Elen i varje hörnfastighet tillhör Göteborg Energi. Om en propp går där så är det Göteborgs Energi som ska fixa det. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att skåpen är i brukligt skick och låst så att inga barn kan öppna.

Grönområden

Det är fastighetsägarnas ansvar gentemot kommunen att ansa häckarna mot gångbanorna, så att det går att komma fram. Hörntomterna ner mot Robertshöjdsgatan behöver dessutom hålla häcken låg.

Hängrännor och stuprör

Hängrännorna, som är av koppar, är varje ägares ansvar. Stuprör och dräneringsbrunnar ingår i gemensamhetsanläggning 1 och om dessa är sönder ligger ansvaret på samfälligheten.

Du som fastighetsägare har ansvar för att kontinuerligt rensa hängrännor och stuprören från löv och annat så att de inte riskerar att frysa sönder. Rensa också den renstratt som finns längst ner på respektive stuprör! Stupröret mynnar ner i dräneringsbrunnar. För att förhindra stopp i dräneringen ska brunnarna omgärdas av grus - inte av sand eller jord! Kontakta styrelsen om ett stuprör behöver bytas.

Du som fastighetsägare har själv ansvar för dina hängrännor, d.v.s. de som löper horisontellt med taket. Hängrännorna ska, av estetiska och tekniska skäl, vara av koppar.

Miljöfarliga ämnen i våra hus

Som fastighetsägare skall du informera hantverkare om att det finns/kan finnas miljöfarliga ämnen. Vissa av dessa skall rapporteras till miljöförvaltningen och eller arbetsmiljöverket. För mer information om dessa ämnen, om ditt ansvar som fastighetsägare, om saneringskrav, provtagning med mera kontakta miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

www.goteborg.se - sök på ovanstående ämnen.

www.radonguiden.se


Miljöfarliga ämnen som finns/ kan finnas i våra hus

(Ytterligare ämnen finns möjligen som vi inte just nu har vetskap om)

Asbest

Provtagning har gjorts av fastighetsägare som visar på förekomst av asbest i mjukfogen mellan fönster och tegelfasad samt i kakelfix och kakelfog i ursprungliga badrum. Även några kök har visat sig ha asbest i kakelfogar och i limmet i golvmattan. Asbest var vanligt förekommande i en mängd olika byggmaterial före mitten på 70-talet.

Vid rivning/sanering krävs speciella skyddsåtgärder. Arbetsmiljöverket har bestämda regler hur byggföretag skall hantera asbest.

Asbest består av små fibrer som tas upp i dina lungor och som inte kan brytas ner och riskerar att ge upphov till sjukdomar. Prover kan lämnas in på Yrkestoxikologi, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kostnaden ligger på några hundralappar.


Radon

Radon finns i konstruktionen i gavelväggarna i området - alltså då endast i en del av fastigheterna.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Man kan ta kontakt med miljöförvaltningen och ta reda på vilka värden som uppmätts av fastighetsägare i området.

Gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3 och de värden som mätts upp i Robertshöjds radhus ligger under detta.


PCB

Fogmassor med PCB (polyklorerade bifenyler) användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv.

PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.

PCB är en grupp ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. De bryts ner mycket långsamt och orsakar därför långsiktiga skador i miljön.

Provtagning på PCB har gjorts på mjukfog mellan fönster och tegelfasad där halter under gränsvärdet påvisades. Variationer kan eventuellt förekomma inom området så därför rekommenderas att provtagning görs.

Stegar och byggnadsställningar

Föreningens stegar, som medlemmarna kan låna, finns fastkedjade vid p-platserna på Långefjällsgatan, Ormebäcksgatan och Blacktjärnsgatan. Nycklar finns i A-husen i varje radhuslänga.

Taken

Du som fastighetsägare ansvarar för skötseln av ditt tak.

Trädgårdsträden

Våra många träd är karakteristiska för området. Vi bör vara rädda om och vårda dem. Träden som finns i trädgårdarna är varje enskild tomträttsinnehavares ansvar att sköta. Varje tomträtts nnehavaren har alltså ansvar för att träden är i gott skick.

Föreningen ansvarar bara för träden runt omkring parkeringarna.

Vid frågor eller funderingar kring träden på tomten, vänligen kontakta Fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Värmeinstallationen

Om värme installeras i förrådsbyggnad eller vind (ofta i samband med isolering), ska detta göras med el-värme. Det är inte under några omständigheter tillåtet att koppla in värme från den gemensamma fjärrvärmeanläggningen.

Diskmaskiner ska kopplas till kallvatten.

Golvvärme i badrum ska utföras med elektriska slingor. Av flera orsaker är det inte tillåtet att koppla vattenburet system på fjärrvärmen.


Historia

”Poul Hultberg och Arne Nygård drev kontor tillsammans 1953–1960. Det är en period på gränsen mellan hantverk och storskaligt industriellt bygge, men fortfarande med tro på arkitektens kunskap och kontroll över detaljerna. Robertshöjd är en god företrädare för denna omsorgsfulla folkhemsarkitektur.”

Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, Chalmers