Renovering

Rekommendationen är att bevara de ursprungliga lösningarna i alla delar från de stora dragen till de små detaljerna.

Radhusområdet har en enhetlig arkitektonisk karaktär, som är väl värd att bevara. Karaktäristiskt för området är kombinationen av rött tegel, brunmålade träpartier och vita detaljer i trä och plåt. Den rikliga grönskan, med stora träd och uppvuxna trädgårdar är också en kvalitet som bör bibehållas.

Om förändringar görs är det viktigt att de utförs på ett kvalitetsmedvetet sätt. De enskilda husens värde är beroende av det intryck som hela området gör. Roberthöjds Samfällighetsförening tillhör Göteborg stads bevarandeprogram (Sävenäs 47:E) vilket bland annat innebär restriktioner för ingrepp på fasad, utformning av fönster etc.

Mer om bevarandeprogram -->

Värmen i våra hus


  • 1 augusti 2020

Det har skett flera renoveringar i området under sommaren där man har stängt av värmen för att byta eller ta bort element. Tyvärr har installatören tömt ut stora mängder vatten i samband med detta och luft har kommit in i elementen. Vi föredrar om rören fryses så att systemet inte behöver tömmas. Effekten blir att det blir dålig värme i elementen och att rostangreppet ökar. Detta åtgärdas genom att elementen luftas.

Vad får jag ändra i husens exteriör?

Entrésidan

Rekommendationen är att plank bevaras enligt ursprungligt utseende. Både vad gäller kulör och ursprunglig paneltyp. Planken får inte höjas.

Plankens brunsvarta färg och plåtavtäckningens tunna vita linje håller ihop gränden och har stor betydelse för enhetligheten som är ett signum för området. Vid renovering bör man behålla de vita plåtdetaljerna som är nätta och specialritade för området.

Grindarna markerar fastigheternas entréer i en återkommande rytm och bör vara vita för att kontrastera mot de mörka planken.

Viktiga detaljer är den infällda brevlådan, takavvattningens vinkel mot de smäckra vita stuprören och grindhandtagen. Gårdssidan av planket kan målas i en ljus kulör men rekommenderas att bevaras mörkt brun.

På en mindre del av kökssidan kan ett förråd byggas. För detta krävs bygglov.

Trädraden i dubbelsidiga gränder skapar mjuk kontrast mot husens raka former och gör gränden mer inbjudande. Träden bör bevaras och vid behov förnyas. Man bör då gemensamt gå ihop i gränden och välja en trädtyp för att få en fin enhetlig trädrad. Rekommendation på lämpliga trädtyper fås genom kontakt med styrelsen.


Trädgårdssidan

Pergola vid uteplatsen bör bibehållas med oförändrat utseende. En enkel övertäckning av pergolan får göras utan bygglov, på en yta av max 12 kvm. Karaktären ska därvid behållas så långt det är möjligt. Plastmaterial bör undvikas eftersom det ofta ger ett provisoriskt intryck och åldras fult.

Grannens godkännande krävs för tak närmare tomtgräns än 4,5 meter. En större övertäckning eller inglasning fordrar bygglov samt godkännande av granne. Inglasningen ska utföras så att pergolans karaktär bibehålls. Pergolan får inte byggas in så att den blir en uppvärmd del av vardagsrummet.

Staket bör inte uppföras mellan tomtgränserna eftersom parkkaraktären då går förlorad.


Tak och fönster

Om taktegel byts eller kompletteras ska det vara av samma typ som det ursprungliga, dvs tvåkupigt, rött lertegel. Om fönster byts ska de ha samma storlek, färg och indelning som de ursprungliga.


När och för vad skall man söka bygglov?

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:

• måla om den i en annan färg, med färg menas annan kulör

• byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä

• byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär behålls och hänsyn tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker. Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område som är särskilt värdefullt." www.boverket.se


Lagkrav när det gäller underhåll och renovering av hus?

Plan- och bygglag (2010:900)

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser


Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Ingrepp eller fel som berör flera fastighetsägare

Styrelsen måste kontaktas om fel uppstår på anläggningar som är gemensamma, eller om åtgärder vidtas, som berör flera fastigheter. Dessutom måste alla ingrepp i befintligt vattenledningssystem göras av installatör med behörighet. Denne kan avgöra om, och var till exempel en backventil måste ingå i planerad anslutning av maskin. Vid avstängning av värmesystemet som påverkar andra fastigheter måste styrelsen kontaktas.

styrelsen@robertshojd.se

Vad skall jag tänka på vid renovering av badrum?

Vid avstängning av värmesystem kontakta grannar samt styrelsen. Avstängning skall göras av auktoriserat VVSföretag. Vattenburen golvvärme får inte anslutas till värmesystemet. Värmeslingor i golv får vara elslingor. Övrig uppvärmning skall ske med radiator.

Vid behov av bättre ventilation bör fläkt placeras invändigt, inga huvar på tak.

Vattenavstängning

Till vänster i toalettutrymmet på nedervåningen finns ett skåp med vred för att stänga av kall- och varmvatten i varje enskilt hushåll.

OBS!

Styrelsen måste kontaktas om fel uppstår på anläggningar som är gemensamma, eller om åtgärder vidtas, som berör flera fastigheter. Dessutom måste alla ingrepp i befintligt vattenledningssystem göras av installatör med behörighet. Denne kan avgöra om, och var till exempel en backventil måste ingå i planerad anslutning av maskin. Vid avstängning av värmesystemet som påverkar andra fastigheter måste styrelsen kontaktas.

styrelsen@robertshojd.se

Målning & färgkoder

För att nå ett så enhetligt resultat som möjligt bör samtliga fastighetsägare välja samma kulörer.

Spontad träpanel på förråd, plank, gavelspetsar, träpanel mellan tegelfasad och takfot målas i kulör:

  • Nordsjö, Tin Transparent Exterior, Brunsvart 517 Classic, NS Lasurk. 500/600/By (Ej täcklasyr)

Finns bland annat hos Norsjö Idé o Design, vid Munkebäcksmotet. När det är säsong kan den finnas färdigblandad annars ”bryter” de färgen till vår mörkare brunsvarta nyans (brunsvart 517 Classic). Om man råkat köpa fel nyans kan man gå tillbaka till affären med burken. De ”bryter” färgen till den rätta - utan kostnad.

Grind, ytterdörr, fönster, skärmtak, takfot, taksprång, vindskivor, pergola över uteplats, smide (stolpar plank) och plåtdetaljer så som skorstenar krönplåtar, fönsterbleck mm målas i kulör:

  • Vit, NCS S 0502-Y.

Undantag:

  • Hängrännor och stuprör på boningshusen skall vara i koppar.

  • Ventiler på boningshusen skall vara galvaniserat stål.

  • Ventiler på förråd målas i kulör lika träpanel.


Målning av ventiler och skorstenar på tak liksom takfot, vindskiva och gavelspets ombesörjes av varje enskild fastighetsägare. Vid några tillfällen har dock föreningen administrerat en gemensam målningskampanj av takens plåtdetaljer via en speciell entreprenad och särskild målningsförening. Även målning av fönster, plank, grindar och förråd ombesörjes av fastighetsägarna själva.

Rekommendation: Brunsvart 517, Nordsjö Tinova lasyr - ej täcklasyr, alternativt lasyrfärg av annat fabrikat men då i samma NCS-kulör.

Träpanel

Den träpanel som används till plank i området är s k Björkekärrspanel med måtten 61 mm bred och 21 mm tjock. Snickare kan ofta ta fram panelen genom beställning hos en brädgård. Detta går naturligtvis också att göra själv.

Färgkod

Nordsjö Tin Transparent Exterior, Brunsvart 517 Classic, NS Lasurk. 500/600/By (Ej täcklasyr)

Finns hos Norsjö Idé o Design, munkebäcksmotet vid Ica Kvantum. När det är säsong kan den finnas färdigblandad annars ”bryter” de färgen till vår mörkare brunsvarta nyans (brunsvart 517 Classic).

Om man råkat köpa fel nyans kan man gå tillbaka till affären med burken. De ”bryter” färgen till den rätta - utan kostnad.

Underhåll och renovering av förrådsväggarna

Praxis är att man ansvarar för de plank, förrådsväggar som vetter mot den egna gården/trädgården. Större renoveringar måste ske i dialog med berörd granne.

När och för vad skall man söka bygglov?

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:

• måla om den i en annan färg, med färg menas annan kulör

• byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä

• byta material på taket, till exempel från tegel till plåt


För en- och tvåbostadshus finns undantag (se nedan)

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär behålls och hänsyn tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker. Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område som är särskilt värdefullt." www.boverket.se

Värmeelementet skall bytas – hur gör jag för att stänga av vattnet?

Vid byte av värmeelement skall fackman anlitas. Hela värmesystemet sitter ihop och töms systemet kan det få allvarliga konsekvenser.

Röret/ vattnet till elementet som skall bytas skall frysas, inte tömmas, för att förhindra att vatten läcker ut och att luft kommer in i rörledningarna – detta gör en rörläggare. Om luft kommer in i rörledningarna blir effekten att det blir dålig värme i elementen och att rostangreppet ökar. Detta åtgärdas genom att elementen luftas.

Ansvarig fackman skall ringa och stämma av med vatten/värme ansvarig i styrelsen.

Vattenutkast

Det är inte "otillåtet" utifrån samfällighetens stadgar att dra ut vattenutkastare men debiteringen av vattenförbrukningen sker utifrån fastighetens storlek på samma sätt som värmen. Detta bygger på en solidarisk tanke att man inte förbrukar mer än grannar. Vattnar man trädgården kan det bli en större förbrukning än normalt.

Tips är att sätta en adapter/omkopplare på handfatet istället.


Historia

”Poul Hultberg och Arne Nygård drev kontor tillsammans 1953–1960. Det är en period på gränsen mellan hantverk och storskaligt industriellt bygge, men fortfarande med tro på arkitektens kunskap och kontroll över detaljerna. Robertshöjd är en god företrädare för denna omsorgsfulla folkhemsarkitektur.”

Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, Chalmers