Extrastämma 2020

OBS! Denna händelse har passerat sitt slutdatum.

  • 5 november

Samtliga närvarande medlemmar röstade igenom tre förslagen som styrelsen presenterade i beslutsunderlaget gällande våra rör för varmvatten och fjärrvärme.

Ladda ner > Protokoll extrastämma 2020

Kallelse till extrastämma


  • 21 oktober, 2020

Robertshöjds samfällighetsförenings styrelse bjuder in till en extrastämma torsdagen 5 november 2020 för att ta beslut om att tidigarelägga bytet av våra rör för varmvatten och fjärrvärme. Enligt föreningens förnyelse- och underhållsplan ska bytet ske år 2026 men under flera år har vi haft problem med kranar, ventiler och läckage på rören vilket medfört en extrakostnad för föreningen.

Förslaget är att nya rör läggs parallellt med de gamla rören och att de gamla rören får ligga kvar. Styrelsen vill också att ventiler och termostater på elementen i husen byts ut i samband med detta arbete, och för att kunna göra detta behöver vi en ny förrättning där ventiler och termostater ingår i samfälligheten. Styrelsen vill även få ett beslut om att få mandat för att ta lån som ska täcka kostnaderna.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sammankomster, mötet hålls därför utomhus. För de som inte kan eller vill närvara kan röstning ske via ombud, detta ska ske skriftligt. Vi bifogar en blankett för detta.

Vi hoppas att vi får bra väder och att så många som möjligt kan komma.


Angelica Petras

Ordförande, Robertshöjds samfällighetsförening


Dagordning

Se fullständing > Dagordning

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara på stämman kan du ge fullmakt till någon som kan representera dig och utöva din rösträtt på extrastämman den 5 november 2020.

Ladda ner > Fullmakt


Beslutsunderlag

Enligt samfällighetens underhålls- och förnyelseplan är planen att rören för varmvatten och fjärrvärme ska bytas år 2026. Styrelsen kallar till en extrastämma för att tidigarelägga arbetet med att förnya rörsystemet till sommaren år 2021, alternativt 2022. Att vi önskar tidigarelägga arbetet beror dels på de akuta läckage vi har haft de senaste åren som beror på att rören är utslitna, vilket i sin tur även gör att vi kan fortsätta med styrelsens energieffektiviseringsarbete.

Läs fullständiga > Beslutsunderlaget


Översiktskarta på rörsystemet i området


Rapporter

Samlade rapporter över varmvatten och fjärrvärmerör 2017-2020.