Kallelse till extrastämma

Torsdagen 5 november tar vi beslut om våra gamla rör


 • 21 oktober 2020

Robertshöjds samfällighetsförenings styrelse bjuder in till en extrastämma torsdagen 5 november 2020 för att ta beslut om att tidigarelägga bytet av våra rör för varmvatten och fjärrvärme. Enligt föreningens förnyelse- och underhållsplan ska bytet ske år 2026 men under flera år har vi haft problem med kranar, ventiler och läckage på rören vilket medfört en extrakostnad för föreningen.

Vi ses torsdagen den 5 november kl. 18.30 på grusplanen, Ormebäcksgatan.

Läs hela kallelsen med beslutsunderlag -->

På gång

Göteborg Stad meddelar att de kommer stänga av vattnet fredagen den 30 oktober kl. 9.30 till 14.00.

Läs mer på Göteborgs Stad -->

Vid vattenavstängning gäller följande:

 • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.

 • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.

 • Tidsangiveserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

 • Spola upp vatten för behov.

Hjälp oss med arbetet kring laddstolpar

 • 28 oktober 2020

På samfällighetens årsmöte startades en arbetsgrupp för att utvärdera möjligheten att bygga ut gemensam infrastruktur för laddning av bilar i området. Nu vill vi veta hur stort intresset är bland er medlemmar i samfälligheten. Dessutom behöver vi veta om ni generellt ser positivt eller negativt på att samfälligheten jobbar med frågan.

Läs mer och delta i enkäten -->


Obs! Nytt datum för asfaltering av våra yttre parkeringsplatser

 • 28 oktober 2020

Trafikkontoret meddelar att de kommer asfaltera körbanan på Blacktjärnsgatan & Ormebäcksgatan måndag 2 november (men kan skjutas upp igen pga vädret). I samband med detta kommer även våra yttre parkeringsplatser (de som är i anslutning till körbanan) att asfalteras om. Därför ber vi alla som parkerar på dessa platser att flytta på bilarna under måndagen (dagtid).

Inventering av ordinarie parkeringsplatser


 • 20 oktober 2020

Vi gör nu en inventering på de ordinarie parkeringsplatserna för att ge styrelsen en överblick över hur platserna i samfälligheten nyttjas, samt för att underlätta vid försäljning av fastigheter. Det är viktigt att du rapporterar in vilken plats du har för att underlätta detta arbete.

Så rapporterar du din plats -->

Tillfälliga besöksparkeringar


 • 20 oktober 2020

Nu tar vi bort de tillfälliga besöksparkeringarna på Långfjällsgatan. Nu återgår parkeringarna till att åter bli avgiftsbelagda.

Uppmaning!


 • 20 oktober 2020

Vi har märkt att fler och fler parkerat längs med Blacktjärnsgatan och Ormebäcksgatan. Detta skymmer sikten för barnen, svårt för framkomlighet och vissa kommer inte ut från vissa parkeringsplatser. Det förhindrar även framkomlighet på gatan, trångt som det redan är. Det finns extraplatser att hyra. Kontakta styrelsen. Påminn gärna era besökare om detta.

Höststädning 7-8 november


 • 13 oktober 2020

Fredagen den 6 november till och med förmiddagen den 9/11 kommer containers för trädgårdsavfall stå på besöksplatserna på: Blacktjärnsgatan, Ormebäcksgatan och Råbäcksgatan. Vi ber dig därför om hjälp att hålla besöksplatser, utmärkta med konor, fria från bilar.

Vi skippar korvgrillningen i år pga. den rådande situationen (Covid19). Godispåsar kommer dock delas ut till barnen.

Läs mer info om städdagen -->

Robertshöjdsgatan stängd fram till och med februari 2020


 • 7 oktober 2020

Trafikkontoret meddelar via sitt nyhetsbrev att under vecka 41 kommer entreprenör VMA att utföra förberedande borrning inför sprängning för ledningsschakt på Robertshöjdsgatan längs med Flisgatan. Roberthöjdsgatan kommer fram till och med Februari 2021 vara stängd för genomfart.

Långefjällsgatan öppnar för genomfart under vecka 41. På Smörslottsgatan stängs ett körfält för fjärrvärmearbeten som startar under vecka 41 och kommer att hålla på fram till och med mitten på december.

Läs Trafikkontorets nyhetsbrev -->

Asfaltering av trottoar och körbana


 • 2 oktober 2020

NCC kommer asfaltera om trottoarer och körbana på Blacktjärnsgatan och Ormebäcksgatan. Arbetet sker under dagtid kl. 07.00 – 18.00 under perioden 7 – 30 oktober. Arbetet sker i etapper.

Mer information via Göteborgs Stad -->

Ledningsarbeten på Smörslottsgatan 5 okt — 18 dec


 • 4 oktober 2020

Från och med den 5 oktober kommer trafikkontoret att påbörja ledningsarbeten på Smörslottsgatan. De kommer stänga av ett körfält på Smörslottsgatan. Sträckan kommer att regleras med trafikljus under arbetsperioden. Arbetena pågår till den 18 december.

Mer info i Trafikkontorets nyhetsbrev -->

Arbetetsområde för nybyggnationerna


 • 25 augusti 2020

Trafikkontorets karta över hur arbetsområde för etapp 1 och 2 för kommande sprängningar samt karta som visar hur gång- och cykelbana kommer att gå när arbete färdigt.

Ladda ner kartor

Dags att rensa hängrännan


 • 25 augusti 2020

Du som fastighetsägare har ansvar för att kontinuerligt rensa hängrännor och stuprören från löv och annat så att de inte riskerar att frysa sönder. Rensa också den renstratt som finns längst ner på respektive stuprör. Stupröret mynnar ner i dräneringsbrunnar. För att förhindra stopp i dräneringen ska brunnarna omgärdas av grus - inte av sand eller jord! Kontakta styrelsen om ett stuprör behöver bytas eller en brunn spolas.

Styrelsen info

Inbrott i området

Under den senaste tiden har boende i vårt område haft inbrott/ skador på sina. Vi uppmanar alla att vara uppmärksam på vilka som rör sig i området nattetid. Styrelsen ser om vi kan få ökad belysning på gångbanorna för tryggare parkeringsplatser.

Inventering parkering

Nu under hösten har vi kommit igång med en omfattande inventering på alla extra parkeringsplatser i området. Just nu finns det 4 st lediga. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att hyra en.

Status på våra rörsystem

Vi har under senare tid haft störningar på varmvattnet och värmen. Våra rör är gamla och detta är en fråga styrelsen prioriterar.

Läs senaste rapporten -->

Cirkulär nr. 267 blir det sista i din brevlåda

Eftersom vi nu har två digitala kanaler, hemsidan och FB-sidan, där vi når ut till våra medlemmar kommer cirkuläret bara finnas digitalt. Vill du ändå ha cirkuläret i brevlådan så behöver ni antingen lägga en lapp med er adress i Linas brevlåda (Blacktjärnsgatan 3B), eller skicka ett sms till tlf. 0707 97 47 96.

Ladda ner Cirkulär 267


HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->Inspiration

Nybildad radhusägarförening i området

Föreningen har startats för att underlätta alla att ta hand om sitt hus. Tanken är att föreningen ska kunna göra det som samfälligheten inte får göra, som till exempel se över våra tak.

Tove Mathiasson är styrelsemedlem och berättar mer om föreningen i en kort intervju.

Läs hela intervjun -->

Visste du att Robertshöjds radhus är en värdefull kulturmiljö

Robertshöjds radhusområde är, trots sin ålder, fortfarande välbevarat och enhetligt. Området finns med i Göteborgs stads bevarandeprogram för värdefulla kulturmiljöer.

Lär dig mer om vår historia -->

Visste du att varje gata har sitt speciella gatuträd

Alla entrégator har eller har haft en trädrad. Varje gata har fått sitt speciella gatuträd för att ge gatan karaktär. Förekommande arter är bland annat prydnadsapel, rönn, björk och oxel.

Lär dig mer om vår vegetation -->