På gång

Status på våra rörsystem


  • 10 september 2020

Efter läckaget på Ormebäcksgatan helgen den 4-6 september har Sjövalla VVS nu återkommit med rapport om vårt rörsystem.

Läs rapporten här

Arbetetsområde för nybyggnationerna


  • 25 augusti 2020

Trafikkontorets karta över hur arbetsområde för etapp 1 och 2 för kommande sprängningar samt karta som visar hur gång- och cykelbana kommer att gå när arbete färdigt.

Ladda ner kartor

Dags att rensa hängrännan


  • 25 augusti 2020

Du som fastighetsägare har ansvar för att kontinuerligt rensa hängrännor och stuprören från löv och annat så att de inte riskerar att frysa sönder. Rensa också den renstratt som finns längst ner på respektive stuprör. Stupröret mynnar ner i dräneringsbrunnar. För att förhindra stopp i dräneringen ska brunnarna omgärdas av grus - inte av sand eller jord! Kontakta styrelsen om ett stuprör behöver bytas eller en brunn spolas.

Sprängningsarbeten


  • 16 augusti 2020

Trafikkontoret informerar via deras digitala nyhetsbrev att från och med måndag 17 augusti och ca. 8 veckor kommer de att spränga. Sprängningsarbetet sker inom de ordinarie arbetstider, men inte kontinuerligt utan med jämna mellanrum under dagen.

Läs Trafikkontorets nyhetsbrev

Bygget av Härlandatjärnskolan


  • 14 augusti 2020

Efter semestern kommer arbetet fortsätta med armeringsarbeten och gjutning av bottenplattan. I vecka 42 beräknas montaget av stommen påbörjas.

Mer information -->

Trafikkontorets påbörjade ledningsarbeten


  • 10 augusti 2020

Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis vilket leder till avstängningar på Robertshöjdsgatan. Arbetet beräknas vara klart september 2021.

Läs mer på Göteborgs Stad -->

Parkeringsplatser Långfjällsgatan


  • 1 augusti 2020

Med anledning av byggnationen har parkeringsplatser på Långefjällsgatan flyttats till gästparkeringarna längst ner på Långefjällsgatan. Även besökplatserna på Råbäck- och Rörmossegatan är upplåtna till de boende på Långefjällsgatan (se karta enligt informationsbrevet vi delade ut). Vi ber övriga boende att respektera att dessa omskyltade besöksplatser endast är till för de boende på Långefjällsgatan under tiden när deras ordinarie platser är avstängda. Meddela även era besökare om detta.

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->


Styrelsen info

Boka in höstens städdag 7 nov

Helgen den 6-8 november finns containers för trädgårdsavfall på besöksplatserna: Blacktjärnsgatan, Ormebäcksgatan, Råbäcksgatan. Lördagen den 7 november hjälps vi åt att göra fint på våra gemensamhetsytor. Vi återkommer om hur vi gör med det traditionsenliga korv och loppishänget.

Inventering parkering

Under hösten kommer en omfattande inventering på alla parkeringar att göras. Vi kommer bland annat se över extraparkeringar, samt se över vilka som har eller saknar avtal.

Flytt av värmeledningar

Styrelsen förhandlar med Fastighetskontoret gällande ett avtal för flytt av våra fjärrvärme- och varmvattenledningar mellan pannrummet på Smörslottsgatan och ner till Robertshöjdsgatan, på grund av nybyggnationen.

Grönområden

Med anledning av att Robertshöjdsgatan är uppgrävd har vi beslutat att vänta med vår uppfräschning av Ormbäcksgatan.

Cirkulär nr. 266

Innan sommaren delades det senaste cirkuläret ut till din brevlåda, vårt nyhetsbrev från styrelsen.

Ladda ner Cirkulär 266

Inspiration

Snygga häckar

Så fint det blir när grannar klipper häcken. Bara för fler att haka på det goda exemplet så att vi kan gå på våra ytterst smala trottoarer. Det är fastighetsägarnas ansvar gentemot kommunen att ansa häckarna mot gångbanorna, så att det är framkomligt. Hörntomterna ner mot Robertshöjdsgatan behöver dessutom hålla häcken låg för sikten på körbanan.

Vad får jag ändra i husens exteriör?

Varje enskilt radhus är en viktig del av områdets sammanhängande helhet. Detta gäller både byggnader och landskap. Alla material, kulörer och detaljer är betydelsefulla för helhetsintrycket.

Läs mer -->

Visste du att varje gata har sitt speciella gatuträd

Alla entrégator har eller har haft en trädrad. Varje gata har fått sitt speciella gatuträd för att ge gatan karaktär. Förekommande arter är bland annat prydnadsapel, rönn, björk och oxel.

Lär dig mer om vår vegetation -->