Renhållning och snöröjning

Snöröjning och renhållning av gränder, intilliggande gångvägar, trottoarer samt din parkeringsplats är varje enskild fastighetsägares ansvar. Av praktiska skäl sköts dock gemensamt via Samfälligheten och en entreprenör, i nuläget Green Landscaping. Skulle entreprenören missa får vi själva hugga tag i spade, salt och grus - huvudsaken är att ingen kommer till skada så om

Besöksplatserna hjälps vi åt att skotta då dessa kan vara upptagna och därmed är svåra att lägga över på en entreprenör.


Renhållning

Kommunen sköter renhållningen och halkbekämpning på körbanorna i området, men inte på de gångbanor och parkeringsytor som tillhör föreningen. Tills vidare har vi dock ett avtal med en entreprenör som sköter snöröjningen åt oss under perioden 1 november till 31 mars.

Följande ytor omfattas för närvarande av snöröjningen och kommer även att flisas/sandas av entreprenören:

  • Samtliga trottoarer

  • Samtliga gångar till och mellan radhusen

  • Infart till parkeringsplatser och den öppna ytan mellan parkeringsrutorna.

Respektive p-ruta (där bilen parkeras) skottas av ägaren själv.


Snöröjning

Snöröjning ska utföras när snödjupet överstiger 3 cm och senast tolv timmar efter snöfall. Sand- och flissopning utförs under april månad.Vår snöröjningsleverantör är försäkrad och övertar därigenom det ansvar som respektive fastighetsägare har beträffande snöröjning och eventuella olyckor.

Då besöksplatserna kan vara upptagna ingår inte heller dessa i snöröjningen. Därför är det bra om vi tillsammans hjälps åt att skotta dessa platser.