Parkeringsplatser

Inventering av ordinarie parkeringsplatser

  • 20 oktober 2020

Styrelsen genomför nu en inventering av samfällighetens parkeringsplatser. Som bekant nyttjar varje fastighet en ordinarie plats. I dagsläget har vi ingen översikt över vilken plats som nyttjas av vilket hus. Därför gör vi nu en inventering för att ge styrelsen en överblick över hur platserna i samfälligheten nyttjas, samt för att underlätta vid försäljning av fastigheter (ifall det är oklart för nyinflyttade vilken plats de kan nyttja). Notera att kartorna endast kommer användas för internt bruk i styrelsen, det är inget som kommer delas i öppna kanaler.

Så här gör du:

  • Notera numret (enligt kartan) på din ordinarie parkeringsplats + extraplats ifall ni hyr en. Skriv numret ihop med din gatuaddress till mail: styrelsen@robertshojd.se, eller lämna en lapp med denna information i brevlådan till Blacktjärnsgatan 1F.

Kartor parkeringsplatser 2020

På kartorna (en karta per gata) är alla parkeringsplatser numrerade. O=ordinarie plats, E=extraplats, B=besöksplats.


Till varje fastighet hör en parkeringsplats. De hushåll som har mer än en bil har möjlighet att hyra extra p-plats. Observera att parkeringsplatserna endast är avsedda för personbilar och ska markeras med skylt och nummer.


Boka eller säga upp parkeringsplats

För att boka eller säga upp en extra p-plats kontakta styrelsen.


Motorvärmare

Vid vissa parkeringsplatser har uttag för motorvärmare installerats av enskilda husägare eller några husägare i grupp. Under 2019 utfördes en elsäkerhetsbesiktning av elstolpar vid parkeringsplatserna i samfälligheten, under vilken stora säkerhetsbrister konstaterades. De som har motorvärmaruttag behöver lämna ett elsäkerhetscertifikat från behörig elektriker till styrelsen på att bristerna är åtgärdade innan de tas i bruk igen.

Motorvärmaruttagen ägs inte av föreningen utan av varje enskild husägare, men de står på samfällighetens mark.


Elbilsladdning

Samfälligheten erbjuder i dagsläget ingen laddning för elbilar. En arbetsgrupp är tillsatt av årsstämman för att utreda möjligheterna för ett helhetgrepp gällande elbilsladdning.


Besöksparkeringar

Besökningsparkeringarna är avgiftsbelagda. Avgift och parkeringskontroll sköts av Smartpark och EasyPark. Notera att EasyPark har en startavgift på 5 kr på varje parkeringstillfälle. I övrigt är avgiften densamma.

Gågatorna/gränderna mellan radhusen, som tillhör kommunen, får inte användas som parkeringsplats. Endast kortvariga stopp för av- och pålastning är tillåten. Vid körning på gångarna måste detta givetvis ske med mycket stor försiktighet.